Ùàìïà Collection D'Art 6193 - Ðîìàíòèêà ñðåä ïðèðîäàòà Уголеми

Щампа Collection D'Art 6193 - Романтика сред природата

6193

Нов продукт

Размер на канавата 30 см / 40 см ; размер на щампата 22 см. / 30 см. На всяка щампа има таблица, в която са указани номерата (DMC) и количеството на необходимите конци. Щампите са отпечатани на 100 % памучна канаваца. Шият се с 6 ката мулине.

Последен артикул в наличност

12,40 лв