Îòïå÷àòàíà ïàíàìà Àèäà Collection D'Art PA1139 - ×óäåñíî âðåìå Уголеми

Отпечатана панама Аида Collection D'Art PA1139 - Чудесно време

PA1139

Нов продукт

Размер на панамата 37 см / 49 см ; размер на отпечатаното изображение 37 см. / 28 см.Всеки модел има упътване, в което са указани номерата (DMC) и количеството на необходимите конци. Щампите са отпечатани на 100 % памучна панама. Панамата е 14 каунта. 

26,30 лв