Îòïå÷àòàíà ïàíàìà Àèäà Collection D'Art PA1907 - Ñëàäêè ìàêîâå Уголеми

Отпечатана панама Аида Collection D'Art PA1907 - Сладки макове

PA1907

Нов продукт

Размер на панамата 37 см / 49 см ; размер на отпечатаното изображение 30 см. / 40 см.Всеки модел има упътване, в което са указани номерата (DMC) и количеството на необходимите конци. Щампите са отпечатани на 100 % памучна панама. Панамата е 14 каунта.

26,30 лв